සිත්තර වෙළුම:1-45 1976 අගෝස්තු 23 - වාර්ෂික මහා චිත්‍ර තරඟය - තෑග්ග Rs. 1000...!!

සිත්තර වෙළුම:1-45 1976 අගෝස්තු 23 - වාර්ෂික මහා චිත්‍ර තරඟය - තෑග්ග Rs. 1000...!!

Siththara vol:1-45 23 Aug 1976 - Annual Art competitionSinhala chithra katha from our time....
අපේ කාලේ සිංහල චිත්‍ර කතා...

Comments

Popular Posts