සිත්තර වෙළුම:1-53 1976 ඔක්තෝම්බර් 18 - පරිත්‍යාගය

සිත්තර වෙළුම:1-53 1976 ඔක්තෝම්බර් 18 - පරිත්‍යාගය

Siththara Volume:1-53  1976 Oct 18 - Parithyagaya - Sacrifice

Comments

Popular Posts