ශාලිත අබේවික්‍රම - පිපුණු මලක හැඩ

ශාලිත අබේවික්‍රම  - පිපුණු මලක හැඩ

1. එගොඩහ ගං ඉවුරේ 
2. තාරුකා  එලි 
3. සද තනිවට 
4. මල් ගෙන ආවේ 
5. පිපුන මලක 
6. නෙලුම් මල් දෙකක් 
7. සද තනියට 
8. පූජා 
9. දිලෙන පුරසද 
10. දුම් වැටියක් 
11. කනකර සැරසු 
12. ඇසට කදුළු 
13. කැටපත් පවුරකි 
14. සිතක් 

Comments

Popular Posts